Pelaajat

Ville Alanne
Pekka Anttila
Jyrki Finnäs
Niklas Grönroos
Erno Hakkarainen
Hako
Arttu Harkki
Juha Heimonen
Henri
Tapani Hiekkamäki
Juhamatti Himanen
Sami Hirvonen
Jyrki Hoiska
Jouko Ikonen
mika jantunen
Sauli Jokela
Lauri Karhu
Tommi Kauppinen
Petro Kauppinen
Pekka Keski-Orvola
Niko Kettunen
Tuomas Kiuru
Sampo Knuutila
Pete L
Tony Laakso
Joni laatikainen
juha lapiolahti
Jussi Lotvonen
Jore Makkonen
Markku Makkonen
Pentti Matikainen
Kimmo Muttilainen
Ari-Pekka Mäki-Kauppila
Arttu Niemi
Niko Nykänen
Harri Nyrhinen
kari ollikainen
Tuomo Paananen
Marko Paavola
Jukka Piirinen
Joonas Pitkänen
Pasi Pitkänen
Kyösti Pääkkönen
Marko Ronkainen
Timo Ruohola
Arto Räikkönen
Kimmo Räsänen
Seppo Saarelainen
Kalle Saarikko
Jarno Saarinen
jussi salminen
Sami Salonen
Rauno Saukko
Olli Sutinen
Matti Suur-Hamari
Rauno Tiihonen
Hannu Torkkola
Janne Tuovila
Mikko Tuunanen
ilkka tuuttila
Arvo Uusitalo
Matti Voutilainen
Ville Waaramäki